מכרזים

מכרז מס' 5/2018 למתן זכויות פרסום על מתקנים עירוניים מוארים במרפסת בניין עיריית תל אביב -יפו ואחזקתם