פיתוח העיר למענך

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ הנה תאגיד עירוני בבעלותה המלאה של עיריית ת"א-יפו ומטרתה לממש את הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה המוחשיים והרוחניים של העירייה.