מכרזים

מכרז מס' 1/2019 לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים תכנונם, אספקתם, התקנתם ומתן שירותי תחזוקה על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב-יפו