מכרזים

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז להקמה והפעלה של מרכזי אנרגיה קטנים המונעים בגז טבעי והמחוברים לרשת החלוקה בשכונת 3700 בתל אביב יפו