בית הנערה

הרשות מנהלת פרויקט לשיווק מגרש בבעלות העירייה המצוי בהוד השרון. הפרויקט נמצא בשלבי אישור תב"ע והכנת מכרז לשיווק המגרשים