תחומי פעילות

  • הרשות מנסה ליזום פרויקטים אשר מתבססים על שימוש בתשתיות, נכסים ומשאבים עירוניים קיימים לצורך יצירת הכנסות ישירות ועקיפות לעירייה.

  • הרשות מתרכזת בפרויקטי ביצוע בעלי מורכבות תכנונית ו/או מימונית. הרשות מלווה את הפרויקט החל משלב התכנון, דרך השגת מקורות מימון לביצוע הפרויקט, עריכת מכרזים לבחירת קבלנים מבצעים ופיקוח על עבודתם עד השלמת הפרויקט.

  • הרשות מטפלת במתקני הפרסום העירוניים ובשיווקם. במסגרת זו, ממפה הרשות את כל מתקני הפרסום, קובעת אסטרטגיות לשיווקם ועורכת מכרזים המותאמים לכל מדיה ומדיה ולשחקנים הפעילים בשוק הפרסומי הספציפי.

  • הרשות פועלת לפיתוח והשבחה של מתחמים ונכסים עירוניים בעלי פוטנציאל עסקי מתוך מטרה לייצר מקורות הכנסה מהשכרת שטחים ופעילות.

  • הרשות מטפלת בנכסים אשר השבחתם כרוכה בקידום תב"עות, הסכמי פינוי ובביצוע שיתוף פעולה עסקי עם בעלי האינטרסים השונים בנכסים.