חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 ("החוק"), נכנס לתוקף במאי 1999.
החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב ישראלי לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק, על תקנותיו, והעברת המידע כפופה לסייגים הקבועים בחוק.

בקשות לקבלת מידע על פי החוק, יש להפנות בכתב אל הממונה על חוק חופש המידע, עו"ד בילי פיין, בדואר אלקטרוני billie(at)ta-eda.co.il ("הממונה"). אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

על פי החוק ותקנות חופש המידע אגרות, התשנ"ט-1999 ("תקנות האגרות"), פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 22 ₪ והגשת בקשה וכתב התחייבות לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש בנוסח המופיע בקישור המצ"ב, אשר ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה בהתאם לצורך.

יובהר בזאת כי תשלום אגרת בקשה וחתימה על כתב ההתחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה. אך אין בקבלתם התחייבות להמצאת המידע המבוקש.

סכומי האגרות

על פי תקנות האגרות מתעדכנות מעת לעת, ונכון לשנת 2023 עומדות על:

  • אגרת בקשה – 22 ₪;
  • אגרת טיפול – 33 ₪ לשעת עבודה, החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת המידע – 0.22 ₪ לכל עמוד צילום/עמוד פלט מחשב; 2.78 ₪ לתקליטור; אם המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – עלות ההפקה או ההעתקה הממשית של המידע.

* הזכאי לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנה 6 לתקנות האגרות, יפרט את נסיבות הפטור בבקשתו לקבלת מידע.

את האגרות לפי החוק ותקנות האגרות ניתן לשלם באמצעות מזומן או המחאה לפירעון מידי, במשרדי הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ ("הרשות") בקרית עתידים, בניין מס' 2, קומה 2 בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 15:00, בתיאום מראש בטלפון 03-6497888.

ניתן לשלם את האגרות גם באמצעות העברה לחשבון הבנק של הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ:
בנק הפועלים 12, סניף 765, חשבון 23962 וצירוף אישור על ביצוע תשלום האגרות לדואר האלקטרוני של הממונה יחד עם הבקשה לקבלת מידע ו/או כתנאי להמשך טיפול בבקשה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. על כן תשובות למבקשי המידע ימסרו תוך 30 ימים מקבלת הבקשה ותשלום האגרות כנדרש, אך במקרה הצורך, ניתן להאריך את זמן המענה עד ל-90 ימים נוספים.

כשהמידע המבוקש כולל פרטים אודות צד שלישי, הרשות תעדכן את הצד השלישי על דבר הבקשה ותאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 ימים נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי תדחה על ידי הרשות, מוקנית לצד השלישי הזכות לעתור על ההחלטה והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

דיווח של הממונה לשנת 2022:

  • סה"כ בקשות שהתקבלו: 2
  • מספר בקשות שנענו ואושרו במלואן: 1
  • מספר בקשות שנענו ואושרו חלקית: 0
  • מספר בקשות שנדחו במלואן: 0
  • מספר בקשות בהן הופסק הטיפול בשל אי תשלום אגרה: 1
  • מספר בקשות בהן הופסק הטיפול מטעמים הנוגעים לפונה: 0
בשנת 2022 לא הוגשו עתירות מנהליות על החלטות הממונה.
כל הבקשות נענו על פי המועדים הקבועים בחוק.

* פניה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוונת לנשים וגברים כאחד.

דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע:

דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2022

סיכומי החלטות דירקטוריון החל משנת 2022: